• Studies lexical material of English

  Studies lexical material of English Contents Chapter I. How is Vocabulary learned? 1.1 How important is vocabulary 1.2 How are words selected 1.3 Conveying the meaning Chapter II. How to present vocabulary 2.1 Presenting vocabulary 2.2 How to illustrate meaning 2.3 How to explain meaning Chapter III. How to put words to work 3.1 Decision - making tasks 3.1.1 Identifying words 3.1. 2 Selecting tasks 3.1.3 Matching task 3.1.4 Sorting activities 3.1.5 Ranking and sequencing 3.2 Games Chapter IV. T...

  Просмотров: 365
 • The socialist workers party 1951-1979

    THЕ SОCІАLІST WОRKЕRS PАRTY 1951-1979 (mаstеr's thеsіs) Іntrоductіоn Оvеr thе pаst dеcаdе thе Sоcіаlіst Wоrkеrs Pаrty (fоrmеrly thе Іntеrnаtіоnаl Sоcіаlіsts) hаs grоwn іntо аn оrgаnіsаtіоn cаpаblе оf smаll but sіgnіfіcаnt іntеrvеntіоns іn thе clаss strugglе, аnd wіth а rеаl pоssіbіlіty оf lаyіng thе fоundаtіоns fоr а rеvоlutіоnаry pаrty іn Brіtаіn. Mаny cоmrаdеs whо hаvе jоіnеd thе SWP іn thіs pеrіоd, оr whо hаvе wоrkеd аlоngsіdе us, quіtе rіghtly wаnt tо kn оw whеrе wе hаvе sprung frоm. ...

  Просмотров: 529
 • Nouns

  Contents Introduction________________________________3 Part 1 1.  Definition ____________________________3 2.  Categories of Nouns____________________5 3.  Forms of Nouns _______________________6 4.  Assaying for Noun_____________________ 6 5. Collective Nouns, Company Names, Family Names, Sports Teams ____________ 7 Part 2 1.  Plural Noun Forms_________________________9 2.  Plural Compoun d Nouns____________________11 3.  Special Cases_________________________...

  Просмотров: 394
 • Французские заимствования в испанском языке

  МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА КАФЕДРА ФОНЕТИКИ Дипломная работа Минск 2000 Оглавление Введение Глава 1. Сравнительно-сопоставительная характеристика фонетических систем французского и испанского языков §1.Фонетическая система французского языка и испанского языка (гласные). §2.Характеристика испанского и французского консонантизма. §3.Особенности французской орфографии. Глава 2. Фонетическая и графическая адаптация французских заимствований в ис...

  Просмотров: 412
 • Явище синонімії у літературознавчій термінології

  Вступ Літературознавча термінологія починає формуватися з другої половини XIX ст., але своїм розвитком сягає ще періоду існування Давньої Русі. У витоках творення термінів літературознавства стояли такі відомі постаті, як Ф. Про-копович, І. Величковський, І. Франко, М. Грушевський, І. Качуровський тощо. Сучасне термінознавство завдячує В. Лесину, О. Пулинцю, Р. Гром’яку, Ю. Коваліву та ін., за створення словників літературознавчих термінів. Змінювалися часи і епохи, світогля...

  Просмотров: 353
 • Modal verbs

  Content INTRODUCTION 3 MODAL VERBS 7 Can 11 may 18 we can compare may and can 24 must 25 must and may compared 28 to have to 29 to be to 31 must, to have to and to be to compared 32 ought to 34 Shall and should 35 shall 35 should 36 must, should and ought to compared 41 Should + perfect infinitive, ought to + perfect infinitive and was/were to + perfect infinitive compared 4 1 will 42 need 47 dare 48 Shouldn’t + Perfect Infinitive, oughtn’t to + Perfect Infinitive and needn’t + Perfect Infiniti...

  Просмотров: 452
 • Особливості кооперативного використання мови персонажами казки Л. Керролла Alice in Wonderland;

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Житомирський державний університет Івана Франка Навчально-науковий інститут іноземної філології кафедра міжкультурної комунікації ДИПЛОМНА РОБОТА на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на тему: ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПЕРСОНАЖАМИ КАЗКИ Л. КЕРРОЛЛА "ALICE IN WONDERLAND" Виконавець: студентка VI курсу, 62 групи спеціальності 6.010100 Педагог іка і методика середньої освіти. Мова і література: (англійська) денна форма навчання ...

  Просмотров: 411
 • Аббревиация как способ словообразования во французском языке (на материале языка современной прессы)

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО "ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г. Р. ДЕРЖАВИНА" Институт иностранных языков Кафедра французской филологии ДИПЛОМНАЯ Р А Б О Т А на тему: "Аббревиация как способ словообразования во французском языке (на материале языка современной прессы)" Исполнитель: выпускница французско- английского отделения Е. В. Жукова Руководитель: кандидат филологических наук Е. И. Давыдова Рецензент: Допущено кафедрой к защите в ГАК "" _____ 2009 г., протокол ...

  Просмотров: 479
 • Интерферирующее влияние родного языка при восприятии звуков английского языка

  Министерство общего и профессионального образования Российской федерации мордовский ордена дружбы народов государственный университет имени Н. П. Огарева Факультет иностранных языков Кафедра английского языка Дипломная работа тема: Интерферирующее влияние родного языка при восприятии звуков английского языка Автор дипломной работы: _____________________________ Т. В. Кабанова подпись, дата Обозначение дипломной работы: Спец иальность: английский язык Руководитель работы: ________________________...

  Просмотров: 564
 • Семантика артиклей в аппозитивной конструкции

  Министерство образования и науки Российской Федерации Магнитогорский Государственный Университет Кафедра английского языка Дипломная работа Семантика артиклей в аппозитивной конструкции Выполнила: А. А. Юрченко (Журавлева) студентка 502 гр. факультета лингвистики и перевода Магнитогорск 2006 Содержание Введение Глава первая. Артикль в аппозитивной конструкции § 1. Грамматическое понятие «артикль» § 2. Аппозитивная конструкция в английском языке § 3. Референциальные аспекты приложения Выводы по г...

  Просмотров: 403
 • Особенности первода текстов инструкции

  ДИПЛОМНАЯ РАБОТА "ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКЦИЙ К БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ" Введение Последнее десятилетие в России постоянно возрастает объем закупаемого за рубежом оборудования для различных производств, а также готовой бытовой техники. На сегодняшний день доля присутствия европейских и азиатских компаний на нашем рынке, по оценкам специалистов, составила 80 процентов. В процессе импорта бытовой техники часто возникает потребность в услугах переводчика, т.  к. согласно российскому законодательс...

  Просмотров: 522
 • Информационное обеспечение переводчика в ситуациях деловой коммуникации

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА В СИТУАЦИЯХ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.1. Определение информации и информационного обеспечения 1.2. Информационная культура организации 1.3. Роль переводчика в создании информационного обеспечения организации 1.4. Понимание как фактор извлечения информации 1.5. Модели профессионально-ориентированного чтения 1 .6. Информационные источники Глава 2. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 2...

  Просмотров: 443
 • Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

  Дипломна робота на здобуття ступеня магістра студентки V курсу Колесник Світлани КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА ТЮРКОЛОГІЇ Науковий керівник: д-р філ. наук проф. Г. І. Халимоненко КИЇВ - 2002 Вступ Об’єктом дослідження нашої роботи став жанр сакінаме, інакше,- винної поезії, популярної та досить поширеної у середньовічній літературі Сходу. Мотиви вина зустрі чалися їще у творах видатних арабських митців Абу Нувваса, Аль Фараздака, Аль-Валіда і...

  Просмотров: 419
 • Ложные друзья переводчика в области радиоэлектронных средств

  Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана Калужский филиал Кафедра «Иностранных языков» ВЫПУСКНАЯ РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ< /b> «ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»< /b> тема: «Ложные друзья переводчика»< /b> в области радиоэлектронных средств< /b> Слушатель: Трубицын М. И. (____________) Группа: ППК-31 Руководитель работы: старший преподаватель Журавлев...

  Просмотров: 297
 • Особливості функціонування іменників pluralia tantum множинностi в українській мові

  Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Дипломна робота на тему: «Особливості функціонування іменників pluralia tantum (множинності) в українській мові» Донецьк 2008 ЗМІСТ ВСТУП.. 3 1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ 8 1.1 Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia tantum в українській мові 8 1.2 Граматична категорія числа. 15 1.3 Семантична стру ктура іменників pluralia tantum у “Словарі української мови” Б. Грінченка та в “Словни...

  Просмотров: 264

Статистика